VietBest

Full Version: Thiên đàng & Đia ngục
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Có vài lần Vân thấy người ta đề cập tới 2 nơi này ... nhưng cách họ đề cập , Vân thấy hình như có hơi bị "sai lệch" gì đó ... nên Vân mở thread này ra để mình tìm hiễu xem Kinh thánh nói gì về 2 nơi này ... để mình có khái niệm đúng đắn về 2 nơi này hơn  Hello


chúng ta có suy nghĩ "sai lệch" về 2 nơi này như thế nào ??

- đại đa số chúng ta cho rằng ... mình sống được "bình an" = mình ĐANG Ở THIÊN ĐÀNG .... hay mình sống trong "khó khăn, thữ thách" = mình ĐANG Ở ĐỊA NGỤC

- hay có 1 số ít lại cho rằng ... 2 nơi này trừu tượng .. chứ không có thật
1. Chữ gì thường dùng thay thế cho Thiên đàng được nói trong Kinh thánh ??


Mat 5:19

19 Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng (the kingdom of heaven)
Mat 7:13-14

13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.

14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống (life), kẻ kiếm được thì ít
Mat 19:17

17 Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống (life) , thì phải giữ các điều răn.

Luca 13:29

29 Lại từ Ðông Tây Nam Bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Ðức Chúa Trời. (the kingdom of God)


Giăng 14:2

Trong nhà Cha ta (My Father's house) có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.Cô lô se 3:1

Vậy nếu anh em được sống lại với Ðấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời (things above), là nơi Ðấng Christ ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời.


Khải huyền 7:15
13 Bấy giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng: những kẻ mặt áo dài trắng đó là ai, và bởi đâu mà đến?
14 Tôi thưa rằng: Lạy chúa, chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng: Ðó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con.
15 Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Ðức Chúa Trời (the throne of God) , và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài; còn Ðấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài.
16 Chúng sẽ không đói không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình.
17 Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Ðức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.[Image: 3ffa2ae1ac94e214262034ab30a42266.jpg]
2. Chữ gì thường dùng cho Địa ngục khi được nói trong Kinh thánh ? ... có nhiều người còn cho nó là "H E double hockey sticks" ... H E LLKhải huyền 21:8

Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.

Ðấng ngự trên trôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Ðoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chơn thật.
Ngài là phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không.
Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Ðức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.
Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng (the fiery lake of burning sulfure) : đó là sự chết thứ hai. (the second death)


Mat 5:29

29 Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. (hell)


Mat 18:9

Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục. (the fiery hell)


Mat 7:13

13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất (destruction) , kẻ vào đó cũng nhiều.Mat 18:8

Nếu tay hay là chơn ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi; vì thà ngươi què chơn hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chơn mà bị quăng vào lửa đời đời. (the eternal fire)
Mat 25:46

46 Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời (eternal punishment) , còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.

Mark 9:47-48

47 Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Ðức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục, (hell)

48 đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt.2 Tê sa lô ni ca 1:8-9

báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Ðức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời (the penalty of eternal destruction),  xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài,
Khải huyền 14:11

11 Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cũng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.

(and the smoke of their torment goes up forever and ever, they have no rest day and night)
Khải huyền 20:10

10 Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

(the lake of fire and brimstone ... will be tormented day and night forever and ever)

[Image: The-Hell.jpg]
(2020-02-08, 08:24 AM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Có vài lần Vân thấy người ta đề cập tới 2 nơi này ... nhưng cách họ đề cập , Vân thấy hình như có hơi bị "sai lệch" gì đó ... nên Vân mở thread này ra để mình tìm hiễu xem Kinh thánh nói gì về 2 nơi này ... để mình có khái niệm đúng đắn về 2 nơi này hơn  Hello


chúng ta có suy nghĩ "sai lệch" về 2 nơi này như thế nào ??

- đại đa số chúng ta cho rằng ... mình sống được "bình an" = mình ĐANG Ở THIÊN ĐÀNG .... hay mình sống trong "khó khăn, thữ thách" = mình ĐANG Ở ĐỊA NGỤC

- hay có 1 số ít lại cho rằng ... 2 nơi này trừu tượng .. chứ không có thật

Vì chính thực hơn, không giả thuyết hư ảo, vẫn sống có trách nhiệm, vì tin có nhân quả.
bạn nói ngắn gọn quá, Vân ko hiểu


cuối câu bạn dùng chữ ... nhân quả ... làm Vân hơi bị confused đóbạn có thể nói rỏ ràng hơn ko ???
Chuyện vào "thiên đàng hay địa ngục" ...... là chuyện .... ĐỜI ĐỜI


chứ không dính líu gì tới chuyện ... NHÂN QUẢ cả   Hello


có nhiều người trong chúng ta thường hiểu lầm vấn đề này

Vân hy vọng .. qua thread này ... bạn hiểu vấn đề này được rỏ ràng hơn .. dĩ nhiên là ... DỰA VÀO KINH THÁNH .. chứ không dựa vào lời 1 người nào nói cả 
Vân sẽ đi chậm chậm từng bước một ở đây ....Vân mong các bạn đọc , suy nghĩ 

nếu có gì thắc mắc , thì tự nhiên đưa câu hỏi lên ... Vân sẽ nhờ sức Chúa , dựa vào Kinh thánh, trả lời cho các bạn 
Hello
1. Thiên đàng & Địa ngục


- mình đả đọc những câu Kinh thánh trên .. mình biết "Thiên đàng & Địa ngục" là 1 nơi chốn đàng hoàng ... từ từ Vân sẽ đi sâu vào hơn ... nhưng tạm thời ở thời điễm này .. mình biết NÓ LÀ 1 NƠI CHỐN ĐÀNG HOÀNG- chứ không phải CHỈ LÀ CẢM GIÁC ... à, mình cảm thấy sung sướng hạnh phúc quá , ôi "thiên đàng" Smiling-face-with-halo4 ... oh, mình cảm thấy khổ sỡ kinh hoàng quá , ôi "địa ngục" :loudly-crying-face4: ... NO NO NO NO NO NO
2. Thiên đàng & Địa ngục .... ĐỜI ĐỜI


- mình nên nhớ ... 2 NƠI CHỐN NÀY LÀ ĐỜI ĐỜI ... MÚT CHĨ ... MÚT MÚT MÚT MÚT MÚT CHĨ

- chứ không phải chỉ ... 100 năm .. 200 năm .. 300 năm ... 1000 năm ... mà là ... ĐỜI ĐỜI .. MÚT CHĨ- Trần gian này mình có thể ở 100 minus năm .................. nhưng khi vào "Thiên đàng hay Địa ngục" rồi , là mình ở trong đó đời đời, mút chỉ ............... bạn nên hiểu rỏ điễm quan trọng này
3. Kinh thánh nói ... Ai được vào thiên đàng ??? Ai bị ném vào địa ngục ???? ...... Đời Đời ???- ai có tên trong SÁCH SỰ SỐNG .... thì được vào thiên đàng ................................... đời đời

- ai bị lọt khỏi tên trong SÁCH SỰ SỐNG ............... thì bị ném vào địa ngục ............................ đời đời 

đây là đoạn Kinh thánh nói về ... NGÀY PHÁN XÉT .... các bạn đọc và hãy nhờ Chúa soi dẫn để hiểu đoạn Kinh thánh này Khải huyền 20:15


11 Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Ðấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.


12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.

13 Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.

14 Ðoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.

15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.
đoạn Kinh thánh trên nói gì, Vân gợi ý ở đây cho các bạn ..

- Vào ngày phán xét, Chúa Jesus sẽ ngồi làm quan toà (the Judge) .. trước mặt Ngài, mọi vật đều trốn hết

- Những người đả chết rồi , sống lại , lũ lượt bước tới trước Chúa Jesus ... các sách được mở ra trước mặt Ngài ... trong những sách này, thì có SÁCH SỰ SỐNG ... mọi người bị xữ đoán tuỳ theo công việc mình làm lúc mình còn sống ĐẢ ĐƯỢC BIÊN LẠI TRONG NHỮNG SÁCH NÀY

- MỌI NGƯỜI CHẾT (NGAY CẢ TRONG BIỂN) CŨNG BƯỚC TỚI ĐỂ ĐƯỢC XỮ ĐOÁN ... TUỲ THEO CÔNG VIỆC HỌ LÀM

- Sự chết = Âm phu = Hồ lữa = sự chết thứ hai (những chử này ám chỉ ... địa ngục)

- những người nào không có tên nằm trong Sách Sự Sống , đều bị ném vào nơi đó , địa ngục ... đời đời(hay nói cách này cho dễ hiểu ... mình ở VN , xin đi Mỹ, nếu mình có tên trong sách họ nhận, thì mình được vào Mỹ ... còn mình lọt sổ, thì  :loudly-crying-face4: .... nhưng dĩ nhiên .. chuyện cũng không trầm trọng tới mức độ ... BỊ NÉM VÀO ĐỊA NGỤC ĐỜI ĐỜI  :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4: :loudly-crying-face4:)
Vào NGÀY PHÁN XÉT 


- Chúa Jesus sẽ là quan toà, phán xét nhân loại

- anh muốn tin Chúa .. hay anh không muốn tin Chúa ... thì đó là quyền của anh

- nhưng anh không tránh được Sự Phán Xét của Chúa vào ngày này

- cả nhân loại sẽ bước tới trước mặt Chúa Jesus 

- người đả chết (trên bờ hay dưới biễn) ... cũng đều được sống lại

- cùng với người đang sống .................. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU BƯỚC TỚI CHO CHUÁ JESUS PHÁN XÉT

- các sách sẻ được mở ra ... những sách này ghi lại ... NHỮNG GÌ MÌNH ĐẢ LÀM TRONG THẾ GIAN NÀY 

- dựa vào đó mà Chúa phán xét nhưng đừng quên 1 điều rất quan trọng .. là LỜI HỨA CUẢ CHUÁ 


Giăng 3:15

15 hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.
[Image: images-2020-02-08-T123930-783.jpg]
(2020-02-08, 02:44 PM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Chuyện vào "thiên đàng hay địa ngục" ...... là chuyện .... ĐỜI ĐỜI


chứ không dính líu gì tới chuyện ... NHÂN QUẢ cả   Hello


có nhiều người trong chúng ta thường hiểu lầm vấn đề này

Vân hy vọng .. qua thread này ... bạn hiểu vấn đề này được rỏ ràng hơn .. dĩ nhiên là ... DỰA VÀO KINH THÁNH .. chứ không dựa vào lời 1 người nào nói cả 
Chào chị Tuyết Vân cùng mỗi người, chúc khoẻ mạnh và bình an tâm hồn (còn mình thì sao?). Tranh  luận, trao dồi cũng tốt, nếu mình mở lòng sẽ đươc học hỏi, và có thể thay đôi cách nhìn của mình, đừng nghĩ ai đúng ai sai, không phải 1+1=2.

Tôi đơn giảng, muốn thực tế hơn, không dựa vào những gì chính thực, đôi lúc thấy đó nghe đó, còn cấu tạo, thì huống chi?

Mình sống tốt tâm hồn tốt, nếu mình hại và lừa gạt ai tức khắc mình sẽ bắt an liền. NHÂN QUẢ tuy xa mà gần, tuy gần mà xa
(2020-02-08, 04:01 PM)Thuctinh Wrote: [ -> ]Chào chị Tuyết Vân cùng mỗi người, chúc khoẻ mạnh và bình an tâm hồn (còn mình thì sao?). Tranh  luận, trao dồi cũng tốt, nếu mình mở lòng sẽ đươc học hỏi, và có thể thay đôi cách nhìn của mình, đừng nghĩ ai đúng ai sai, không phải 1+1=2.


Tôi đơn giảng, muốn thực tế hơn, không dựa vào những gì chính thực, đôi lúc thấy đó nghe đó, còn cấu tạo, thì huống chi?

Mình sống tốt tâm hồn tốt, nếu mình hại và lừa gạt ai tức khắc mình sẽ bắt an liền. NHÂN QUẢ tuy xa mà gần, tuy gần mà xa

Mình thuộc về hành tin này, sống Hay chết chi nữa có thể ra xa rời trốn này không ta?
Thôi cố gắng tạo công đức nhiều nhiều nhiều vô bể để được vào trốn thành tiên, trong mơ thấy mình được.
Vân trao đổi thì ok ... mở lòng cũng ok ... cái quan trọng là Vân có hiểu bạn nói gì không 


những gì bạn nói ... là bạn dựa vào sự suy nghĩ của mình ??? hay dựa vào cái gì ??nếu đả gọi là trao đổi ... thì mình phải bắt đầu từ đầu ... chứ nói ngang xương nữa chừng thì hơi ... khó trao đổi

theo bạn , ai dựng bạn lên ??

nếu cha mẹ dựng bạn lên ... tỉ dụ bạn cần cái tay hay cái chân, họ có thể làm cái tay cái chân khác cho bạn không ??
nếu bạn không trả lời được câu hỏi này .. thì Vân trả lời cho bạn .. như thế này cho dễ hiểu nháCHUÁ DỰNG NÊN MÌNH TỪ KHI CÒN TRONG BỤNG MẸ

- NGÀI ĐỊNH ĐOẠT CHO MÌNH .. NGÀY NÀO MÌNH RA ĐI .. NGAY TỪ KHI MÌNH CÒN TRONG BỤNG MẸ

- NGÀI ĐỊNH ĐOẠT .... ĐỜI SỐNG CUẢ MÌNH SẼ NHƯ THẾ NÀO 

- VÀ NGÀI SẼ PHÁN XÉT MÌNH VÀO NGÀY PHÁN XÉT

- NGÀI CÓ QUYỀN CHO MÌNH VÀO .. THIÊN ĐÀNG HAY ĐỊA NGỤC ... ĐỜI ĐỜI
người Việt mình có những câu như


Mưu sự tại nhân, thành sự tại THIÊN


bạn có hiểu sâu sắc câu này muốn nói gì không ??  :thinking-face4:
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16