VietBest

Full Version: Bee
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2
(2019-12-20, 01:22 AM)Bee Wrote: [ -> ]Vậy cái nào Vân thấy vui thì Bee chỉ biết chúc Vân gặp nhiều may mắn
Bee không nghĩ là mấy anh chửi Vân để entertainment đâu .
chắc tại Vân làm họ tức trước , tại Vân hay nhạo cười đạo người khác ,
Bee nói thật cách Vân debate thật sự làm người khác dễ nổi nóng .
Nhưng Bee lại thấy trong Vân có cái gì đó dễ mến .tính không ra nói gì nữa

ngủ dậy đọc những gì Bee viết , Vân vào tâm sự với Bee để nói lên những gì mình muốn nói 

hy vọng thread này chỉ dành cho Bee và Vân nói chuyện thôi

chứ không ai vào đây cắn tụi mình cả nhá  Hellovì Vân nghĩ .. năm sau .. chắc mình sẻ không trờ vào đây nữa đâu

chờ làm cái web thành công rồi .. thì Vân sẻ vào cho mọi người biết 

NẾU AI MUỐN TÌM HIỂU VỀ CHUÁ , THÌ VÀO COI

CÒN NẾU AI KHÔNG MUỐN TÌM HIỂU , THÌ NEVERMIND , KÊU LÀ ... NVM ĐÓchó lúc này chạy out of control lắm ... cứ thấy người ở đâu , thì chạy tới đó mà cắn 
đọc trong Kinh thánh , Bee thấy 


i. Chúa Jesus có được người ta đón tiếp Ngài không ??? 


số người đón tiếp Chúa rất là ít ... có vài người đón tiếp Ngài , mà phải đón tiếp 1 cách lén lút , để tránh bị đám đông tấn công họ ... tới khi Chúa chết rồi , thì họ mới ra mặt , đem xác Chúa xuống chôn ... những người này không hề lộ ra họ là môn đồ của Chúa khi Chúa còn sống

số người chống đối Ngài thì lại rất là nhiều
có phải vì vậy .. mà Chúa sai không ??

không hềbởi vậy trong cuộc sống , mình đừng nhìn ... à , người này được đón tiếp , chắc chắn họ là người đúng ... còn người kia không được đón tiếp , chắc chắn họ là sai trái


CHÍNH CHUÁ JESUS , NGÀI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI ĐÓN TIẾP NGÀI , RIGHT ???
ii. Các môn đồ của Chúa có đối diện với sự chống đối không ???Nếu Bee đọc Kinh thánh , thì Bee sẽ thấy ... các môn đồ của Chúa bị chống đối rất nhiều


những người như Paul , Peter ... có thể gọi là những người đầu đàn

họ bị nhốt tù không biết là bao nhiêu lần

Paul kể ông gặp biết bao nhiêu là hoạn nạn trên con đường ông đi hầu việc Chúa .. ngồi tù dài dài

John The Baptist cũng bị ngồi tù vì cái tội dám ngăn cấm ông vua lấy vợ của em mình như vậy có nghĩa là họ sai không ???


không hề 
họ bị ngồi tù , vì họ DÁM nói lên những gì Chúa MUỐN họ nói

không có nghĩa là họ sai đâu nhá Bee  Hello
iii. Khi đối diện với sự chống đối "cho việc mình DÁM nói lên những gì Chúa muốn mình nói"


thì những môn đồ của Chúa đả nói gì ??
https://www.churchofjesuschrist.org/bibl...l?lang=eng
Công vụ 5

12 Bấy giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn.


13 Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen.

14 Số những người tin Chúa cùng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm,

15 đến nỗi người ta đem kẻ bịnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người.

16 Dân sự ở các thành Giê-ru-sa-lem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành.

17 Bấy giờ thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người (ấy là phe Sa-đu-sê) đều đứng dậy, đầy lòng ghen tương,

18 bắt các sứ đồ bỏ vào khám công.

19 Nhưng đương ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra, và dặn rằng:

20 Ði đi, hãy chường mặt nơi đền thờ, mà rao giảng cho dân chúng mọi lời nầy của sự sống.

21 sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày, vào đền thờ, khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình, nhóm tòa công luận và hết thảy trưởng lão của dân Y-sơ-ra-ên lại, sai người vào khám đặng điệu các sứ đồ đến.

22 Các kẻ sai đến khám, không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về trình

23 rằng: chúng tôi thấy khám đóng kĩ, lính canh đứng ngoài cửa; nhưng lúc mở ra chẳng thấy một người nào ở trong.

24 Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy, đều bức tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy.

25 Nhưng có người thoạt đến, báo với họ rằng: Kìa, những người mà các quan đã bỏ tù, nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự!

26 Kế đó, quan coi đền thờ với các kẻ sai cùng đi đến nơi bắt và dẫn các sứ đồ đi nhưng không dùng cách dữ tợn, vì sợ dân chúng ném đá;

27 và khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ, rằng:

28 Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao!

29 Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Ðức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.

30 Ðức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Ðức Chúa Jêsus sống lại, là Ðấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi.

31 Ðức Chúa Trời đã đem Ðấng ấy lên bên hữu Ngài, làm Vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên.

32 Còn Chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Ðức Thánh Linh mà Ðức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy.

33 Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ.

34 Nhưng một người Pha-ri-si, tên là Ga-ma-li-ên, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lịnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát.

35 Kế đó, người nói rằng: Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xứ với những người nầy.

36 Trước đây, Thêu-đa dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ bốn trăm người theo hắn: hắn bị giết, và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rốt lại chẳng qua là hư không.

37 Kế hắn thì có Giu-đa, người Ga-li-lê, dấy lên, về thời kỳ tu sổ dân, rủ nhiều người theo mình; nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ theo phải tan tành.

38 Nay ta khuyên các ngươi: Hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc nầy ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi;

39 nhưng nếu bởi Ðức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Ðức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người:

40 thì đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Ðức Chúa Jêsus mà giảng dạy; đoạn, tha ra.

41 Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Ðức Chúa Jêsus.

42 Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về Tin Lành của Ðức Chúa Jêsus, tức là Ðấng Christ.
Hug Vân , Beee chào Vân , Vân ơi Vân cứ nói hết ra lòng mình cho nhẹ , : Hug


Vân ơi , Bee không có về phe nào , Bee chỉ nói lên suy nghĩ của mình , mà suy nghĩ thì đâu có đúng hay sai phải không Vân ?
nếu những lời Bee nói mà không đồng chung quan điểm với suy nghĩ của Vân thì Vân cho Bee xin lỗi .

Phần Vân nói người có người ghét kẻ thương là rất đúng , Chúa ngày xưa cũng có người tin kẻ không tin và tới bây giờ cũng vậy .

Bee nghĩ mấy anh chọc ghẹo Vân không phải vì họ nghĩ Vân đúng hay sai đâu , mà họ giận vì Vân chửi họ ngu và khùng . đàn ông họ tự ái cao lắm nói họ ngu họ dễ giận lắm , Mỗi khi Bee giải thích điều gì mà người khác chưa hiểu thì Bee lại thấy mình chưa đủ kiên nhẫn và thông minh để diễn đạt ý của mình cho người khác hiểu được ý của mình chứ Bee không dám nghĩ họ ngu không hiểu những gì Bee nói .
thật ra Bee không thích debate vì mệt mỏi phải suy nghĩ giải thích ,

Bee thì không binh Vân cũng không binh mấy anh kia , Bee chỉ nói lên cảm nhận của Bee khi thấy Vân nói qua lại , Vân rất coi thương người khác và dễ làm họ chạm tự ái , khi chạm vào tự ái thì dễ gây đến hiểu lầm và đâm ra giận hờn nhau .

Bee nói ra không phải chỉ trích Vân nhưng nói ra cho Vân hiểu rồi rút kinh nghiệm cho lần sau khi Vân debate thôi . : Vân vào chơi với Bee Hug

Thôi bây giờ Vân cứ nói ra nỗi lòng cho mọi người hiểu Vân hơn , Bee phải đi làm
. Hug
nói chuyện chút thôi , rồi Vân chạy đi làm


Vân ko có kiểu ... vừa mới giải thích xong , là vội vàng chữi người ta ngu hay khùng  Rollin ... chắc Bee nhớ lộn rồi


Vân giải thích người ta Kinh thánh 

nhưng người ta vẩn cố tình không muốn hiểu Kinh thánh nói gì 

after so many many tries 

i mean so many so many many tries 

để kết luận chấm dứt , Vân mới nói ... họ stupid quá không hiểu Vân nói gì cả ... đó coi như là dấu chấm HẾT của cuộc nói chuyện thôi ... THE END


tỉ dụ điển hình nói chuyện với Amazing Grace

he posted cái youtube gì đó nói Kinh thánh mâu thuẫn

Vân có coi , nhưng thấy cái ông đó nói vòng vo , mà không trả lời cho những cái mâu thuẩn trong Kinh thánh

Vân mới hỏi AG ... sao ??? coi những cái youtube đó thì thấy thế nào , cho Vân hiểu sự suy nghĩ của AG

he cứ lập đi lập lại ... cứ coi đi rồi biết , cứ coi đi rồi nói 

Vân nói coi rồi , muốn biết ý him nghĩ gì 

he cứ lập đi lập lại nữa .. cứ coi đi rồi biết , cứ coi đi rồi nói

bó tay ... Vân mới nói him stupid .. post youtube lên , mà không biết không có ý kiến CHÍNH CÁI YOUTUBE MÌNH POST LÊN

Bee thấy Vân nói him stupid có sai không ??

post youtube lên .. tới lúc người ta hỏi "nghĩ sao về cái youtube mình post"

he cũng hỗng biết he nghĩ gì nữa 

không lẻ ... như vậy , Vân nên nói .. oh you're so smart ???  :thinking-face4:
Vân ơi , nhiều người họ không thích tranh luận .
không thích tranh luận


nhưng phải có đầu óc suy nghĩ ... that's the least


NẾU KHÔNG MUỐN TRANH LUẬN , THÌ ĐỪNG POST CÁI YOUTUBE NÓI .. KINH THÁNH MÂU THUẪN

NGƯỜI POST CÁI YOUTUBE NÓI KINH THÁNH MÂU THUẪN 

KHÔNG THỂ NÀO NÓI LÀ .. HỌ KHÔNG MUỐN TRANH LUẬNtỉ dụ .. Vân ko muốn tranh luận


Vân post flm cuộc đời Chúa Jesus ... chẳng có gì để tranh luận cả


Bee hiểu Vân nói ko ???
(2019-12-20, 11:15 AM)tuyetvan Wrote: [ -> ]Bee thấy Vân nói him stupid có sai không ??

Bee ơi, Bee thấy Ếch nói Vân khùng và ngu ngốc có sai không Bee? Ếch cố gắng giải thích chữ "đã kích tôn giáo" bao nhiêu là công sức, một đứa bé mấy tuổi cũng có thê hiểu, tại sao một người trưởng thành có con cháu như Vân lại không hiểu? Xin Bee phân giải giùm.
Bee có hiểu Ếch nói gì không Bee? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
chó đôi khi nó không hiểu tiếng người , mặc dù có nhiều con rất smart có thể hiểu được tiếng người 
đây là 1 bằng chứng cho Bee thấy đó nhá


i. đàn ông không ra đàn ông , cứ chạy theo đít đàn bà .. là thấy không phải đàn ông rồi

ii. post đầu tiên , nói chó không được mời vào .. mà nó vẩn không hiểu mình nói gì ... thì thấy là ngu rồi 
lý ra tôi không lên tiếng nhưng vì cô TV nói đến tôi , 
Tôi nói chuyện với ai và không nói chuyện với ai đều có lý do ,
tôi dữ im lặng không nói lại không phải vì tôi không biết , không hiểu hay không có suy nghĩ, nhưng vì tôi phải coi người đối diện nói chuyện với tôi là ai , liệu người đó có đủ khả năng hiểu những gì tôi nói hay không
còn phần cô , cô có toàn quyền sử dụng ngôn ngữ của mình để nói về tôi , tôi có thể ngu ngốc trong mắt cô , tôi không phản đối , nhưng cô sẽ chịu trách nhiệm về lời nói của mình , vì 1 khi ai nói tôi ngu , người đó vĩnh viễn không tồn tại trong trí nhớ của tôi .
Nhãy vào thread này , để nói Happy Holidays tới Tuyết Vân , Bee và anh 3ếch Cheer  cũng như ngõ chút lời cùng Tuyết Vân . Những lời về Chúa , Vân ghi và bài tỏ " what " Vân say/write  cho members khác , cũng có nhiều nét hay , tốt và ý đẹp. Thumbs-up4

Theo Khoa , nhiều khi " how " Vân viết , members và người nhận " recipient " đọc không hiểu cho lắm , nên tạo ra bầu không khí khó hiểu hay hiểu lầm . Chắc Vân cũng biết rồi ,"  how " we present , will or will not get thru people . We don't really know how people "  internalize " the information , how they receive things inside , thành ra đôi khi,  it is harder to "  tell " things or a story to people .  We all know that different people receive things differently, so perhaps  khi Vân changes how to articulate your passion , things might change ...

Having said that , wishing everyone  a Happy Holiday and New Year with you and your love ones ... Enjoy this very funny Xmas video ( well at least to Khoa , it is funny Rollin  )

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tôi nói có đúng không cô TV ? ngày hôm trước cô chửi tôi ngu về nói cha xứ dạy kinh thánh đi , ngày hôm sau cô vào muốn trò chuyện với tôi bàn về youtube tôi post , cô nghĩ cô là ai mà được tôi tiếp chuyện ? cô có tôn trọng tôi không  khi cô chửi tôi ngu mà tôi phải lãng phí thời gian thảo luận với cô ? quên đi em , khi nào em học được cách tôn trọng người khác thì người khác sẽ tự biết tôn trọng em .

BaEch còn nhân từ đếm xỉa tới cô , còn tôi , ai không tôn trọng tôi thì miễn đi .
(2019-12-20, 12:27 PM)Amazing Grace Wrote: [ -> ]Tôi nói có đúng không cô TV ? ngày hôm trước cô chửi tôi ngu về nói cha xứ dạy kinh thánh đi , ngày hôm sau cô vào muốn trò chuyện với tôi bàn về youtube tôi post , cô nghĩ cô là ai mà được tôi tiếp chuyện ? cô có tôn trọng tôi không  khi cô chửi tôi ngu mà tôi phải lãng phí thời gian thảo luận với cô ? quên đi em , khi nào em học được cách tôn trọng người khác thì người khác sẽ tự biết tôn trọng em .

BaEch còn nhân từ đếm xỉa tới cô , còn tôi , ai không tôn trọng tôi thì miễn đi .

Anh ơi, cô ta đang lên cơn giận cùng cực, bắt đầu chửi rủa tui không còn giữ hình tượng con chiên ngoan của Chúa nữa rồi kìa. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh khỏe chứ Amazing Grace? lâu rồi không thấy anh xuất hiện, tưởng anh giận Vân bỏ web rồi chứ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Pages: 1 2