VietBest

Full Version: Thought for the day
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Vân mở thread này để nói lên sự suy nghĩ "nho nhỏ" của mình trong ngày ... để chúng ta có thể suy niệm về Lời Chúa .. 1 cách ngắn gọn , dể nhớ  Hello
Có nên CẦU NGUYỆN "ngắn" hay "dài dòng" ???


Vân thấy có nhiều người khi ngồi lại với nhau cầu nguyện , họ nói "tràn gian đại hải" ... hình như họ sợ nói ngắn quá , thì lời cầu nguyện của họ "không hay"

nhưng nếu 1 người nói dài , thì cũng có thể chấp nhận được ... nhưng nếu cầu nguyện nhóm , nhiều người cầu nguyện , mà ai cũng nói dài .. một chộc làm đầu óc của mình "mù" luôn .. mình không còn suy nghĩ những gì họ nói nữa .. mà mình bắt đầu suy nghĩ "khi nào họ mới hết nói đây ??"

i. mình phãi biết .. cầu nguyện đơn giãn là mình nói chuyện với Chúa ... nói chuyện với ai , mình cứ nói trực tiếp vào , chứ mình không ngồi đó , bay lên bay xuống , lượn qua lượn lại , nhào lộn trên không , rồi thụp xuống dưới thấp ... no no ... mình nói chuyện trực tiếp những gì "mình muốn nói và mình cần nói"


ii. hảy tưởng tượng ... 1 bà mẹ ngồi nói chuyện với con .. nói ít , thì con còn nghe mình nói .. nói nhiều quá , nó cứ ngồi đó suy nghĩ không biết khi nào mình mới chấm dứt đây .. kết quả sẽ backfire thời gian mình ngồi nói chuyện với nó .... thì khi người ta ngồi nghe mình cầu nguyện , mà mình nói dài quá , thay vì người ta amen với những gì mình nói , thì người ta ngồi đó đặt câu hỏi "khi nào mình nói xong đây"  Rollin
BÀI HỌC TỪ LỜI CẦU NGUYỆN của vua Jehosaphat


Câu chuyện về vua Jehosaphat rất hay .. nằm trong 2 Sữ ký 17-20

Vân kể tóm tắt ở đây cho bạn dể hiểu khi đọc đoạn Kinh thánh này ...  Hello


Vua Jehosaphat là 1 vị vua biết kính sợ Chúa (ông vừa là vua , mà cũng vừa là mục sư khi ông gởi người đi vòng vòng dạy dân chúng biết cách sống sao cho đẹp lòng Chúa)

... nhưng ông phạm sai lầm lớn khi ông quyết định giúp đở vua A háp , 1 người không biết kính sợ Chúa ... nên vua Jehosaphat lãnh 1 quả tạ mà ông đả đứng trước dân sự dâng bài cầu nguyện .. làm bài học cho chúng ta biết phải cầu nguyện Chúa như thế nào cho phải lẽ Câu chuyện ngắn gọn là thế này


- Vua Jehosaphat giúp vua A háp đánh với 1 "liên quốc gia" khác  ... họ thua ... vua A háp bị giết 

- "liên quốc gia" này mới quay ngược lại đánh vua Jehosaphat trừng trị cái tội dám giúp vua A háp

- đứng trước quốc nạn này , vua Jehosaphat sợ quá , hội họp dân chúng lại , rồi ông cầu nguyện Chúa trước mặt dân sự , lời cầu nguyện rất là cảm động ... mà Vân thích nhất câu cuối cùng của ông 

- sau khi cầu nguyện , ông cho đoàn quân ra đi , dẫn đầu bằng ban nhạc ... đi đánh "liên quốc gia" này

- khi dàn nhạc của vua Jehosaphat tới , thì thấy "liên quốc gia" này đả nằm dài thẳng cẳng ... CHUÁ ĐẢ ĐÁNH TRẬN CHIẾN NÀY CHO VUA JEHOSAPHAT ... bằng cách nào ??

- "liên quốc gia" này không đoàn kết với nhau .. người này thục người kia , người kia thục người nọ , xong rồi họ tự đánh nhau , nằm dài thẳng cẳng .... trước khi dàn nhạc của vua Jehosaphat tới nơi ... đó là cách CHUÁ ĐÁNH TRẬN CHIẾN NÀY CHO VUA JEHOSAPHAT


(to be cont)
Trước cái  SỢ HẢI , vua Jehosaphat đả họp dân sự lại , để CẦU NGUYỆN Chúa ... mình hảy đọc đoạn Kinh thánh này ... coi nói gì nhá 

2 Sữ ký 20:1-13

Sau các việc này, xảy có dân Mô-áp, dân Am-môn, và những người Mao-nít ở cùng họ, kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát


Bấy giờ, có người đến thuật cho Giô-sa-phát, mà rằng: Có một đám quân rất đông từ bên bờ kia của biển, từ nước Sy-ri, mà đến hạm đánh vua; kìa chúng đương ở tại Hát-sát-son-Tha-ma, cũng gọi là Ên-ghê-đi.

Giô-sa-phát sợ hãi, và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày.

Giu-đa nhóm lại đặng cầu Ðức Giê-hô-va cứu giúp; người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Ðức Giê-hô-va.

Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, tại trong đền của Ðức Giê-hô-va, trước hành lang mới,

mà cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi! Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các từng trời sao? Há chẳng phải Ðấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi.

Hỡi Ðức Chúa Trời chúng tôi! Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Áp-ra-ham, là bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sao?

Chúng đã ở đó, và đã cất cho danh Chúa một đền thánh mà rằng:

Nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc gươm giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch hạch, hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa (vì danh Chúa ở trong đền này), mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa sẽ dủ nghe và giải cứu cho.

10 Trong lúc dân Y-sơ-ra-ên từ xứ Ê-díp-tô lên, Chúa có cấm họ loán đến xứ dân Am-môn, dân Mô-áp, và người ở núi Sê-i-rơ; dân Y-sơ-ra-ên xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi;

11 kìa, chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy.

12 Hỡi Ðức Chúa Trời chúng tôi ôi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đương đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa!

13 Cả Giu-đa đều đứng tại trước mặt Ðức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ, và con cái mình.

Vân sẻ phân tích ở post sau về đoạn Kinh thánh này ... có vài điểm mà mình cần lưu ý trước ở đây


i. Vua Jehosaphat không bao giờ nghĩ "để giử thể diện của một nhà vua" , mình phải tỏ ra "ANH HÙNG" , no no ... ông làm gương cho cả dân sự "CẦU NGUYỆN CHUÁ TRONG CƠN LO SỢ"

ii. câu mà Vân thấy "ăn tiền nhất" đó là câu cuối cùng ... câu 12 ở trên

iii. mình thấy chữ SỢ HẢI .... dẫn tới chữ CẦU NGUYỆN  Hello[Image: When-You-Don-t-Know-What-to-Do.jpg]
[Image: 038f7719e20322a45e7b09531652e24f.jpg]
Bài cầu nguyện bắt đầu từ câu 6-126 .... xác định ... CHUÁ LÀ ĐẤNG TỄ TRỊ & OAI QUYỀN TRÊN TẤT CẢ


7 .... xác định ... NHỮNG GÌ NGÀI ĐẢ LÀM , GIÚP ĐỞ CHO MÌNH TRONG QUÁ KHỨ


8-9 ... xác định .... LỜI HỨA CUẢ CHUÁ ... KHI MÌNH TRONG GIAN NAN , CẦU NGUYỆN NGÀI , THÌ NGÀI SẺ NGHE VÀ GIẢI CỨU MÌNH


10-11 ... trình bày .... CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY TỚI CHO MÌNH (hay nói cách khác ... giống như là .. méc Chúa , méc Cha , chuyện gì đang xảy tới cho con)


12 ... xác định .... SỰ YẾU ĐUỐI CUẢ MÌNH , NGOÀI KHẢ NĂNG CUẢ MÌNH ... BÂY GIỜ MÌNH GIAO LẠI CHO CHUÁ & TRÔNG ĐỢI XEM NGÀI XỮ CHUYỆN NÀY NHƯ THẾ NÀO
- mình nên nhớ ... bình thường thì mình ít khi cầu nguyện ... cơm lành , canh ngọt , thì chẳng thấy mình cầu nguyện , chẳng thấy mình nhớ gì tới Chúa cả


- nhưng khi HOẢNG SỢ tới ... thì mình mới lôi 2 chữ CẦU NGUYỆN ra nói .......... nếu mình thuộc loại người như vậy , thì đừng trách ... SAO MÀ HOẢNG SỢ :bomb4: :bomb4: vahidrk1 NÓ LẠI XÃY TỚI CHO MÌNH ... VÌ MÌNH MÀ KHÔNG HOẢNG SỢ , THÌ MÌNH CÓ NHỚ TỚI CHUÁ ĐÂU ????  :thinking-face4:- Vân tập cái tánh .. nói chuyện với Chúa thường xuyên .. nói trong đầu mình thôi ... giữ 1 cái close relationship với Chúa ... chứ không chờ tới ngày bị cái này  :bomb4:  vahidrk1 .. Vân mới cầu nguyện , mới nói chuyện cùng với Chúa ... (a friendly reminder ... cầu nguyện đơn giản là nói chuyện với Chúa ... that's it ... miển sao mình nói chuyện với Chúa , thì đó có thể tạm coi là ... cầu nguyện  :78:)***


Khi cầu nguyện , mình chuẩn bị sẳn cái list này , để từ từ làm theo ... cho đúng bài bản  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


i. xác định ... Chúa là Đấng Tể Trị , Quyền Hành , Powerful , Sovereign ... TRÊN CAO HƠN TẤT CẢ những cái gì mà mình tưởng rằng ...."đả trên rồi"


ii. xác định ... những gì Chúa đả làm cho mình TRONG  QUÁ KHỨ .. tỉ dụ Chúa đà từng giúp đở mình vượt qua khó khăn trong quá khứ .. Chúa đả từng làm việc này , việc kia cho mình


iii. xác định ... Lời hứa của Chúa ... mà muốn biết CHUÁ HỨA  GÌ , thì phải đọc Kinh thánh ... có vậy mình mới đem ra nói ... Chúa ơi , Chúa hứa thế này , Chúa hứa thế kia , Chúa là Đấng thành tín , Ngải luôn giữ gìn những lời Ngài đả hứa


iv. MÉC CHUÁ ... Chúa coi nó làm con thế này , nó làm con thế kia ... Chúa coi đó ... be directly .. nhắm thẵng vào vấn đề luôn


v. CON KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ , CON CHỈ BIẾT HƯỚNG MẮT VÀO TRÔNG ĐỢI , COI CHUÁ XỮ CHUYỆN NÀY THẾ NÀO 
đơn giãn , right ???  Hello
****
last but not least ..... 1 điểm đừng quên .... never never never quên


HÃY IM LẶNG , QUAN SÁT VẤN ĐỀ 

CHUÁ SẺ XỮ VẤN ĐỀ , THEO Ý CHUÁ , CHỨ KHÔNG PHẢI THEO Ý MÌNH

MÌNH IM LẶNG QUAN SÁT ... THÌ MÌNH SẺ THẤY CHUẢ XỮ BẰNG CÁCH NÀOCHỨ KHÔNG PHẢI CẦU NGUYỆN XONG RỒI .. 

LÃNG QUÊN LUÔN

CHUÁ XỮ CÁCH NÀO , MÌNH CŨNG CHẲNG  QUAN TÂM TỚI ... thì không tốt chút nào cả  vahidrk1


****Keep in mind ... VIỆC CHUÁ XỮ VẤN ĐỀ

- THỜI ĐIỂM ... có thể là xữ liền .. mà cũng có thể xữ tháng sau , năm sau ...... hay vào ngày phán xét

- CÁCH XỮ .... cách của Chúa , chứ không phải cách của mình 
Cũng có vài điểm mình nên nhớ khi ... cầu nguyệni. Vâng lời Chúa , sống sao cho đẹp lòng Chúa ... để có Chúa cùng đi bên cạnh mình ... để khi mình cầu nguyện , Chúa nghe và trả lời mình ... như trong GIA CƠ 5:16 ... "NGƯỜI CÔNG BÌNH" LÀ BẤT KỲ "AI LÀM THEO LỜI CHUÁ , THÌ NGƯỜI ĐÓ ĐƯỢC XƯNG LÀ NGƯỜI CÔNG BÌNH"

anh có làm theo Lời Chúa không ??? nếu câu trả lời là YES ................ thì anh được xưng là "người công bình trong câu Gia cơ 5:16"  :78:
(ngược lại .. sống không vâng lời Chúa , không đẹp lòng Chúa ... thì Chúa sẽ không đi cùng mình ... nên khỏi cầu nguyện chi cho mất côngvahidrk1 

****
ii. Cầu nguyện là phải ... tin ... như được nói trong GIA CƠ 1:6-8
(ngược lại .. cầu nguyện mà nghi ngờ ... thì lời cầu nguyện của mình .. như nước đổ xuống sông)   vahidrk1****iii. Đừng lo sợ , mà hãy dùng ... LỜI CẦU NGUYỆN + NÀI XIN + SỰ TẠ ƠN ... mà trình mọi chuyện lên cho Chúa ...  như trong câu PHI LÍP 4:6
***iv. Ai là Đấng Cầu nguyện cho mình ??? 

ĐỨC THÁNH LINH ... Ngài biết những gì trong lòng mình ... Ngài cũng biết những gì Chúa nghĩ ... qua 2 sự việc này , mà chính Đức Thánh Linh cầu nguyện cho mình ... như trong câu RÔMA 8:26-28
Những câu Kinh thánh cho mình ngẫm nghĩ ... khi mình có nhu cầu muốn ... CẦU NGUYỆN1 Giăng 5:14-17

14 Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.

15 Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.

16 Vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Ðức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin.

17 Mọi sự không công bình đều là tội; mà cũng có tội không đến nỗi chết.Gia cơ 5:16

16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau, và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bịnh: người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.

anh có làm theo Lời Chúa không ??? nếu câu trả lời là YES ................ thì anh được xưng là "người công bình"   [Image: 78.gif]

Gia cơ 4:3

Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.

Gia cơ 1:6-8

Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó.
Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa:
ấy là một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định.


Rôma 8:26

26 Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.
27 Ðấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Ðức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy.
28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

Phi líp 4:6

Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời.
Mình phân tích hơi sâu vào câu Phi líp 4:6 một chút nhá 


3 điểm chánh nêu ra trong câu này là 


i. cầu nguyện 
ii. nài xin
iii. tạ ơn****


CẦU NGUYỆN ... thì mình biết rồi .. mình có nhu cầu gì , thì mình "nói chuyện , thưa chuyện" cùng với Cha ... tâm sự .....  không cần phải dài dòng , văn chương , bay bướm gì cả


nhưng 2 cái mà Vân muốn nhấn mạnh ở đây là 
NÀI XIN .... tại sao lại phải nài xin ??? vấn đề đặt ra ở đây là gì mình cần suy nghĩ  :thinking-face4:


a. sự mình xin có cần thiết không ??? nếu không cần thiết ... có cũng được , mà không có thì cũng chẳng sao ....  mình cầu nguyện 1 lần rồi nghĩ "đó , con trình lên cho Chúa rồi , Chúa thích thì cho  , không thích thì cũng không sao" .... mình nghĩ Chúa có trả lời cho lời cầu nguyện này không ??? cơ hội chắc sẻ thấp lắm


b. đôi khi Chúa không trả lời mình liền ... nếu mình cầu nguyện lúc 6 giờ , 7 giờ là thấy Chúa trả lời rồi , thì chắc mình không cần phải nài xin .................... HOWEVER , đôi khi Chúa trì hoãn , Chúa đòi hỏi mình ..... phải cầu nguyện từ ngày này qua ngày kia , tháng này qua tháng nọ , năm này qua năm kia .... Chúa mới trả lời mình ... trong trường hợp này , mình cần phải "nài xin" ... để chứng tỏ ... MÌNH THẬT SỰ RẤT CẦN VẤN ĐỀ NÀY , RẤT RẤT RẤT RẤT Ư Ư Ư LÀ ... CẦN ... đó là lý do mà tại sao mình phải .. NÀI XIN ..

CẢM TẠ ..... a , cái phần này rất đơn giãn , mà có rất nhiều người không bao giờ nghĩ tới .... cần thì họ xin , có được rồi thì quay mặt đi , không 1 lời cảm tạ Chúa ... chúng ta đôi khi TAKE CHUÁ FOR GRANTED ... con cần , con xin ... Chúa cho rồi , con quay đi , không bao giờ nhớ tới 1 lời Cảm tạ Chúa  vahidrk1
mình đừng có nghĩ ... Chúa vĩ đại quá , Chúa chấp chi mấy chuyện nhỏ nhặt này ... là mình sai lầm  vahidrk1 

chuyện cảm tạ là 1 CHUYỆN CƠ BẢN .... AI LÀM GÌ CHO MÌNH , THÌ MÌNH PHẢI CẢM TẠ NGƯỜI TA ... KHÔNG CẦN BIẾT ... ĐÓ LÀ CHUÁ , HAY BẤT KỲ 1 AI CẢ .. MÌNH PHẢI TẬP CÁI TÁNH TỐT NÀY ... 

Ở đây , Vân muốn cộng thêm 1 điểm vào câu này .. mà Vân lấy được từ kinh nghiệm của chính bản thân mình 


QUAN SÁT CHUÁ XỮ DỤNG CÁCH NÀO ĐỂ TRẢ LỜI MÌNH .... Vân cho bạn 1 tỉ dụ để bạn hiểu ý Vân muốn nói gì ở đây


ngày xữa ngày xưa ... Vân đi làm .. gặp bà xếp rất là hắc  ám ... ai bả không đì , mà bả cứ nhè Vân ra bả đì ... lạ lùng vậy đó , Vân cũng giống những người khác thôi , nhưng bả không đì họ , mà bả chỉ đì Vân thôi

Vân cầu nguyện Chúa ... có lần bị đì quá , Vân đả khóc trước mặt bả luôn ... bị đì tới mức độ đó

Vân cầu nguyện và cầu nguyện ... khoảng 1-2 tháng

đùng 1 cái ... không biết vì lý do gì đó , bà quit hay bị đuổi ... bà ra đi

woww ... đó là cách mà Chúa xữ dụng để trả lời lời cầu nguyện của Vân (mặc dù Vân không hề cầu nguyện bả bị đuổi nhá) ... nhưng Chúa có cách của Chúa .. để trả lời lời cầu nguyện của mình

MÀ NẾU MÌNH QUAN SÁT , THÌ MÌNH SẺ THẤY NÓ TỚI ... 1 CÁCH RẤT LÀ KỲ DIỆU  :78:
bây giờ coi câu Rôma 8:26


AI CẦU NGUYỆN CHO MÌNH ?? 

MÌNH CÓ THỂ "TƯỠNG TƯỢNG RA TƯỠNG VOI" .. NGƯỜI NÀY CẦU NGUYỆN CHO MÌNH , NGƯỜI KIA CẦU NGUYỆN CHO MÌNH ... CÁI ĐÓ LÀ "MÌNH TƯỠNG TƯỢNG ... RA TƯỠNG VOI THÔI" .. DĨ NHIÊN KHÔNG BAO GIỜ MÌNH TƯỠNG TƯỢNG ĐÚNG CẢ  vahidrk1NHƯNG KINH THÁNH CHO BIẾT ... ĐỨC THÁNH LINH CẦU NGUYỆN CHO MÌNH 

VÌ SAO ?? 

VÌ ĐỨC THÁNH LINH BIẾT Ý CHUÁ , VÀ CŨNG BIẾT NHU CẦU CUẢ MÌNH ... KẾT HỢP 2 CÁI ĐÓ LẠI , ĐỨC THÁNH LINH CẦU NGUYỆN THAY THẾ CHO MÌNH  .... bạn có thể đoc câu này lại vài lần , tới khi nào bạn hiểu câu này nói gì ... rồi bạn đi tiếp nhá  Hello- ok ... mình có nhu cầu để cầu nguyện .... nhưng MÌNH KHÔNG BIẾT Ý CHUÁ LÀ THẾ NÀO , để mình CẦU NGUYỆN CHO PHẢI LẼ  ... à há , chính vì vậy , Đức Thánh Linh bước vào cầu nguyện thay cho mình

- đôi khi mình đang cầu nguyện nữa chừng ... TỰ NHIÊN MÌNH BỊ CHI PHỐI BỞI NHỮNG CHUYỆN KHÁC .. làm cho mình không tập trung được vào vấn đề mình đang cầu nguyện ... tạm thời hiểu là "sự yếu đuối của thân thể mình" ..... à há , chính vì vậy , mà mình phải nhờ Đức Thánh Linh bước vào cầu nguyện thay cho mình 
- Khi Chúa Jesus còn ở giữa các môn đồ (coi như là đại diện cho chúng ta đi) ... mỗi lần các môn đồ muốn gì , họ có thể trực tiếp nói chuyện với Chúa Jesus , hay nói cách khác , họ cầu nguyện với Chúa Jesus .. Chúa Jesus giải quyết nhu cầu của họ


- Nhưng trước khi Chúa Jesus về trời , Ngài có hứa với các môn đồ (coi như là đại diện cho chúng ta đi) .......... Ngài sẽ gởi Đức Thánh Linh xuống để ở cùng họ ... coi như ... CHUÁ JESUS RA ĐI , THÌ CÓ ĐỨC THÁNH LINH  THAY THẾ VÀO VỊ TRÍ CUẢ NGÀI ... nói vậy cho dễ hiểu , và đây cũng là 1 điểm để mình có thể suy ngẫm về ... VAI TRÒ CUẢ ĐỨC THÁNH LINH 
Thần Linh của Chúa  :78: :78: :78:

trước khi đi tiếp , Vân có một vài cái cơ bản về Đức Thánh Linh ... mà chúng ta cần nắm ở đây ... chỉ là những điểm cơ bản , basic 101 thôi nhá .. Vân nói rất gọn gàng ở đây để chúng ta có thể nắm vững ...i. Ngay từ lúc ban đầu , khi Chúa dựng nên trời và đất , thì đả có sự hiện diện của 3 Ngôi ... NGAY TỪ LÚC BAN ĐẦU .... Đức Chúa Trời , Chúa Jesus , Chúa Thánh Linhii. Đức Chúa Trời & Chúa Thánh Linh là Spirits , nên mình không thấy "hình dạng" được .... nhưng Chúa Jesus có "hình dạng con người" mặc dù Ngài là Chúa , nên Chúa Jesus là Chúa duy nhất mà mình có thể thấy "hình dạng" được 
iii. Mặc dù Chúa Thánh Linh là Spirit , không có hình dạng ... nhưng mình có 2 lần thấy Ngài trong Kinh thánh 

- hình dạng CHIM BỒ CÂU ... sau khi Giăng báp tít làm lể báp têm cho Chúa Jesus ở sông Jordan .. vừa đứng lên khỏi mặt nước , thì có chim bồ câu Đức Thánh Linh đậu lên vai Chúa Jesus

- hình dạng LƯỞI LỬA .... sau khi Chúa Jesus về trời , là ngày lễ Pentecost , các môn đồ họp trong phòng cầu nguyện , thì lưỡi lửa của Đức Thánh Linh đáp xuống họ , khiến họ nói được nhiều ngôn ngữ khác nhau của những người đứng gần đó , làm cho mấy người này ngạc nhiên , tưởng là họ say rượu , nhưng làm gì say rượu được , khi lúc đó trời cũng vừa mới sáng [Image: holy-spirit-descending-on-jesus-like-a-dove.jpg][Image: tongues-of-fire-pentecost.jpg]iv. Mình có thể hiểu ... ĐỨC THÁNH LINH = LƯƠNG TÂM  ... cho mình biết cái gì đúng , cái gì sai 

nhưng .... nhưng ... nhưng .... 

KHÔNG PHẢI ... LƯƠNG TÂM .. CUẢ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

MÀ CHỈ ... LƯƠNG TÂM .. CUẢ BELIEVERS THÔI 

GIÚP CHO HỌ HIỂU ... CÁI ĐÚNG CÁI SAI DƯỚI CÁI NHÌN CUẢ CHUÁ , CHỨ KHÔNG PHẢI CÁI ĐÚNG CÁI SAI DƯỚI CÁI NHÌN CUẢ CON NGƯỜI

dĩ nhiên .... con người không phải là Chúa ... nên cái đúng cái sai của con người ....................... không có nghĩa đó là ....... cái đúng cái sai của Chúa


v. Sau khi Chúa Jesus về trời ... Ngài gởi Đức Thánh Linh xuống ở cùng các môn đồ ... mình có thể hiểu ... SỰ RA ĐI CUẢ CHUÁ JESUS VỀ TRỜI .. BÙ LẠI , MÌNH CÓ SỰ THAY THẾ CUẢ ĐỨC THÁNH LINH VÀO
ngoài ra , còn có vài điểm về Đức Thánh Linh , nếu mình biết được thì ...... càng tốt  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61ci. Ngài CẦU KHẨN thay cho chúng ta ... như trong câu Rôma 8:26  

26 Cũng một lẽ ấy, Ðức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Ðức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta.ii. Ngài mang hình ảnh .... GIÓ ... như trong Công vụ 2:2 

Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi.iii. Ngài mang hình ảnh ... NƯỚC ... như trong Giăng 7:38-39  

38 Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.

39 Ngài phán điều đó chỉ về Ðức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Ðức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Ðức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển.

iv. Ngài mang hình ảnh ... LỮA ... đi đôi với LƯỠI LỮA ... như trong Công vụ 2:3-4

Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình.

Hết thảy đều được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Ðức Chúa Trời cho mình nói.
v. TRÁI của Đức Thánh Linh ... như trong Ga la ti 5:22

22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thươngsự vui mừngbình annhịn nhụcnhơn từhiền lànhtrung tínmềm mạitiết độ:vi. 9 ƠN ban cho từ cùng một Đức Thánh Linh ... như trong 1 Cô rinh tô 12


Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng.

Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình.
Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Ðức Chúa Trời, mà nói rằng: Ðức Chúa Jêsus đáng nguyền rủa! Nếu không cảm Ðức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Ðức Chúa Jêsus là Chúa!
Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Ðức Thánh Linh.
Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.
Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Ðức Chúa Trời, là Ðấng làm mọi việc trong mọi người.
Ðức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.
Vả, người nầy nhờ Ðức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Ðức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức.
Bởi một Ðức Thánh Linh, cho người nầy được đức tin; cũng bởi một Ðức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bịnh;
10 người thì được làm phép lạ; kẻ thì được nói tiên tri; người thì được phân biệt các thần; kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy.
11 Mọi điều đó là công việc của đồng một Ðức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.


còn nhiều nhiều về Đức Thánh Linh nữa ... nhưng nói về phần cơ bản 101 .... thì mình nắm bao nhiêu đây về Đức Thánh Linh ... thì coi như là ... tạm đủ rồi  Cheer
9 trái của Đức Thánh Linh ... như trong Ga la ti 5:22

- Lòng yêu thương 

- Sự vui mừng

- Bình an

- Nhịn nhục

- Nhơn từ

- Hiền lành

- Trung tín

- Mềm mại

- Tiết độ

9 ơn ban cho từ cùng 1 Đức Thánh Linh ... như trong 1 Cô rinh tô 12:8-11

- Lời nói khôn ngoan

- Lời nói có tri thức

- Đức tin

- Ơn chữa tật bịnh

- Làm phép lạ

- Nói tiên tri

- Phân biệt các thần

- Nói nhiều thứ tiếng khác nhau

- Thông giải các thứ tiếng ấyTuỳ theo từng người một , mà họ nhận được từng ơn riêng này ... tới cùng MỘT ĐỨC THÁNH LINH  :78:
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8