VietBest

Full Version: Đần vs Ngáo ....
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
khác nhau thế nào?.
Như thế nào gọi là “đần” ?
Như thế nào thì gọi là “ngáo” ?
theo thiển ý

người ngu là kẻ chưa khôn
người đần là kẻ không bao giờ khôn
còn ngáo thì hiểu làm sao
tuỳ theo chử ngáo ghép vần hay không

ngáo -- là ngu ngơ , khù khờ
ngáo ộp -- nhân vật hư cấu dùng để doạ trẻ con và sau này dùng trong chính trường chỉ những kẻ chỉ có bề ngoài mà không có nội dung
ngáo đá -- ảo giác , hoang tưởng khi dùng thuốc kích thích
ngơ ngáo -- là ngơ ngác , ngạc nhiên , ngỡ ngàng
ngỗ ngáo -- là ngỗ ngược , ngông nghênh , nghịch ngợm và ngu ngốc
Cho Tea xin hỏi đần & ngáo không phải cùng nghĩa?
(04-25-2019, 05:40 AM)BVCN Wrote: [ -> ] Đần = Ngu đần= Ngu= Không có khôn
 Ngáo = Ngơ ngáo = Chậm hiểu= khờ= YADK


banana-skipping-rope-smiley-emoticon

không khôn thì cũng bằng nghĩa với khờ ?  :thinking-face4:
(04-25-2019, 11:13 AM)caothang Wrote: [ -> ]theo thiển ý

người ngu là kẻ chưa khôn
người đần là kẻ không bao giờ khôn
còn ngáo thì hiểu làm sao
tuỳ theo chử ngáo ghép vần hay không

ngáo -- là ngu ngơ , khù khờ
ngáo ộp -- nhân vật hư cấu dùng để doạ trẻ con và sau này dùng trong chính trường chỉ những kẻ chỉ có bề ngoài mà không có nội dung
ngáo đá -- ảo giác , hoang tưởng khi dùng thuốc kích thích
ngơ ngáo -- là ngơ ngác , ngạc nhiên , ngỡ ngàng
ngỗ ngáo -- là ngỗ ngược , ngông nghênh , nghịch ngợm và ngu ngốc

đọc mấy chữ này làm trẹo miệng luôn Rolling-on-the-floor-laughing4
= cha của thiên hạ.

🤭