VietBest

Full Version: Người Việt Xấu Xí...
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Tuần vừa rồi mình có ghé vào 1 trang web đánh cờ tướng online chơi.  Thì thấy có 1 nick Người Việt Xấu Xí.  Mình giựt mình suy nghĩ...vì sao người này lại chọn cho mình 1 cái nick như vậy?
Mình có tìm cách tiếp chuyện, nhưng người này không trả lời.  

Theo các bạn, con người Việt Nam có thật sự là xấu xí hay không?
(02-13-2019, 12:03 PM)Hai Lúa Wrote: [ -> ]
Tuần vừa rồi mình có ghé vào 1 trang web đánh cờ tướng online chơi.  Thì thấy có 1 nick Người Việt Xấu Xí.  Mình giựt mình suy nghĩ...vì sao người này lại chọn cho mình 1 cái nick như vậy?
Mình có tìm cách tiếp chuyện, nhưng người này không trả lời.  

Theo các bạn, con người Việt Nam có thật sự là xấu xí hay không?

Xấu xí thì không hẳn, nhưng đại đa số nhiều chuyện #1  Rollin Rollin

à, và dựng chuyện cũng giỏi vô cùng  Biggrin