VietBest

Full Version: Xin hỏi vê` Wills/Trusts
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Trước hết tui cám ơn XiXon đã post mấy bài về "Luật Tài Sản" rất hữu ích ...

Xin hỏi ACE, theo như mình hiểu thì Estate Planning bao gồm cả Living Trusts va Wills; vậy mình có thể tự làm Estate Planning rồi đem đên Bank đê> làm Notary được không hay bắt buộn phải mướn luật sư ?
Nếu có thể tự làm, ACE có biết chổ nào để mình download forms không ? Cám ơn ...

(Hỏi giùm vợ thằng bạn)