VietBest

Full Version: Lê Quý Đôn - SàiGòn
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

World News

[Image: lequydon.png]
Nhìn tấm hình trắng đen trên , những "em" học sinh này chắc giờ cũng 50-55 rồi

thời gian trôi ... như vó câu qua cửa
tóc bạc nhiều nay bỗng nhớ thời gian
thời gian ơi  ... xin hãy dừng một chút 
cho gởi lời thăm "em" của ngày xưa