VietBest

Full Version: Khoa Học
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Khoa Học

Pages: 1 2 3

Announcements

 1. ĐIỀU LỆ SINH HOẠT

Threads

 1. Kiến thức cơ bản về tiền điện tử (2 Replies)
 2. Trí Tuệ Nhân Tạo - Artificial Intelligence (9 Replies)
 3. Khoa học & Sáng tạo (3 Replies)
 4. Nasa (3 Replies)
 5. Chuyện phòng the (Đàn ông only) (21 Replies)
 6. How did I make it to 100? Red wine and mixed grills Written by James Somper James (0 Replies)
 7. Chờ đợi Gödel (0 Replies)
 8. Sinh học Lượng tử - Quantum Biology (4 Replies)
 9. Cái 'h' vĩnh hằng (1 Reply)
 10. Công nghệ Nano (0 Replies)
 11. Địa Trục - Thiên Hà (3 Replies)
 12. Thời Gian là gì... (8 Replies)
 13. Anh quốc: Quê hương những nhà phát minh (2 Replies)
 14. Neutrino: Hạt cơ bản kỳ bí (0 Replies)
 15. Tín hiệu Ban Sơ của Tạo Hoá (3 Replies)
 16. Bí Mật của Sự Sống (6 Replies)
 17. Giải Toán Học FIELDS 2018 (1 Reply)
 18. Giả thuyết Poincaré (0 Replies)
 19. Hố Đen - Black Holes (9 Replies)
 20. Hơi phức tạp - xem ai có thể trả lời . (12 Replies)
 21. Sóng Hấp Dẫn của Vũ Trụ (3 Replies)
 22. Năng Lượng Tối - Dark Energy (1 Reply)
 23. Từ ENTROPY đến ĐẠO (2 Replies)
 24. Truyền Thông Lượng Tử (2 Replies)
 25. Vũ Trụ Bất Đối Xứng (6 Replies)
 26. Pascal đến Godel: Tính Bất Toàn (1 Reply)
 27. Trí não & Lượng tử (0 Replies)
 28. Bài học từ Giải Nobel 2015 (0 Replies)
 29. Lượng Tử & Thái Cực đồ (1 Reply)
 30. Tìm con mèo đen trong buồng tối (4 Replies)
 31. Định Lý Bất Toàn (6): Tính ngẫu nhiên trong Toán Học (0 Replies)
 32. Định Lý Bất Toàn (5): Những “quả trứng vàng” (1 Reply)
 33. Định Lý Bất Toàn (4): Nhà Toán Học Vĩ Đại (1 Reply)
Pages: 1 2 3